Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina worden de wettelijke instructies besproken die op elke internetgebruiker die deze site bezoekt van toepassing zijn. Bij het raadplegen van deze site verplicht u zich zonder enig voorbehoud de instructies op deze website te respecteren.

1. Intellectuele Eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Genzyme Corporation, (hiernaBedrijf”). De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo's en domeinnamen, die op de website  (hierna de "site" genoemd) staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van Sanofi of haar dochters en zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geupload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert.

Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de site verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT  2014 - Genzyme Corporation. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Sanofi of haar dochters behoudt zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

2. Aard van de Informatie

De informatie, met name financiële informatie, die op de site wordt geleverd, dient niet te worden opgevat als een investeringsuitnodiging.De informatie dient ook niet te worden geïnterpreteerd als colportage of openbaar bod, en is geen voorstel tot intekening, aankoop of handel in aandelen van Sanofi of welke andere obligaties dan ook die door Sanofi worden uitgegeven. Het Bedrijf vestigt uw aandacht op het feit dat financiële informatie die zich op de site bevindt, regelmatig wordt bijgewerkt.

 Het kan voorkomen dat zich op de site een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de inhoud van de site bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Sanofi Groep. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van Sanofi en ontvangen geen vergoeding van de Sanofi Groep voor het gebruik van hun mening. Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van de Sanofi Groep of het Bedrijf.

Voorts bevat de site informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional.Deze informatie is niet bestemd voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of een competent en professioneel iemand uit de gezondheidszorg te raadplegen.

3. Links naar andere sites

Bedrijf is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de site. Bedrijf heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van Bedrijf. Het bestaan van een link tussen de site van Bedrijf en de site van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat Bedrijf de inhoud van die site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt.

Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de site besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet".

Externe sites kunnen hyperlinks naar de site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf. Indien sites, die via een hyperlink van de website van Bedrijf worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is Bedrijf hiervoor niet aansprakelijk. Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

4. Privacy

Genzyme respecteert de privacy van alle gebruikers van de Site. Ons Privacybeleid beschrijft wat er gebeurt met de persoonlijke informatie die we via de Site ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

De site maakt gebruik van “cookies” om het gebruik van de Site te optimaliseren en om een betere dienstverlening aan te bieden. Klik hier voor meer informatie.

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Bedrijf verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de site staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. Bedrijf geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is.

Bedrijf is niet aansprakelijk voor, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Bedrijf:

- enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de site ter beschikking gestelde informatie; 

- enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;

- alle directe of indirecte schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien Bedrijf zich bewust is geweest van het feit dat deze schade voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de site is geleverd;

De informatie op de site en alle andere sites wordt beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Bedrijf biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

6. Beschikbaarheid van de website

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de site zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of ononderbroken foutvrij is en dat Bedrijf voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, en dat (iii) het beheren van de site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Bedrijf geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen Bedrijf en u en tussen Bedrijf en andere systemen en netwerken.

Bedrijf en/of haar leveranciers kunnen de site geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

7. Informatie over de producten

De informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van de Groep Sanofi die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Bedrijf of uw zakelijke Sanofi partner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

8. Jurisdictiebeschikking

De site en de inhoud daarvan is gemaakt in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving.